Parafia św. Mikołaja w Chrzanowie

Nasza modlitwa

Kościół chrzanowski jest żywym domem modlitwy. Wchodząc w czcigodne mury tej świątyni włączamy się w sztafetę wielu pokoleń ludzi zamodlonych, adorujących Jezusa obecnego w Eucharystii. Wchodzimy także we wspólnotę wielu świętych, których wizerunki tu umieszczono – nadal są naszymi orędownikami. Niech poniższa litania pozwoli nam zbudować żywą więź z tymi wielkimi świadkami wiary.

Litania do świętych w chrzanowskim kościele

Panie, zmiłuj się nad nami – Panie, zmiłuj się nad nami.
Chryste, zmiłuj się nad nami – Chryste…
Panie, zmiłuj się nad nami – Panie…
św. Maryjo, Matko prawdziwej mądrości…             módl się za nami
św. Maryjo, Matko z Jasnej Góry…
św. Maryjo, nieustannie nas wspomagająca…
św. Józefie, żywicielu Syna Bożego…
św. Gabrielu, zwiastujący Boże plany…
św. Mikołaju, drogi nasz Patronie…
św. Anno, pełna radości z daru macierzyństwa…
św. Joachimie, szczęśliwy ojcze Matki Pana…
św. Janie Chrzcicielu, mężu radykalnego wyrzeczenia…
św. Mateuszu, gorliwy Apostole… |
św. Marku, nauczycielu wiary…
św. Łukaszu, głoszący moc Bożego przebaczenia…
św. Janie, powierniku Bożych tajemnic…
św. Judo Tadeuszu, ratujący z trudnych sytuacji…
św. Mario Magdaleno, zwiastunko zmartwychwstania Pańskiego…
św. Franciszku z Asyżu, ubogi głosicielu pokoju…
św. Antoni z Padwy, kaznodziejo nawracający grzeszników…
św. Dominiku, sługo Maryi Dziewicy…
św. Jacku, rozmiłowany w Eucharystii…
św. Janie z Dukli, pustelniku poświęcający życie Jezusowi…
św. Kazimierzu, jednoczący narody w wyznawaniu jednej wiary…
św. Andrzeju Bobolo, męczenniku szukający zagubionych owiec…
św. Małgorzato Mario Alacoque, zanurzona w Sercu Pana…
św. Wincenty a’Paulo, wzywający do czynów miłosierdzia…
św. Bonawenturo, teologu zgłębiający prawdy wiary…
św. Wojciechu, niestrudzony misjonarzu…
św. Stanisławie biskupie, strażniku ładu moralnego…
św. Stanisławie Kostko, patronie polskiej młodzieży…
św. Barbaro, patronko ludzi ciężkiej pracy…
św. Józefie Pelczarze, biskupie oddany ludowi…
św. Rafale Kalinowski, spowiedniku głoszący miłosierdzie…
św. Bracie Albercie, pokorny sługo ubogich…
św. Maksymilianie Kolbe, męczenniku ratujący godność człowieka…
św. Faustyno, Apostołko Bożego miłosierdzia…
św. Faustyno, Apostołko Bożego miłosierdzia…
św. Jadwigo, poświęcająca wszystko dla Boga…
św. Janie Kanty, profesorze kochający modlitwę…
św. Janie Pawle II, przewodniku na drodze wiary…
bł. Anielo Salawo, cierpieniem służąca Panu…
bł. Marcinie Oprządku, męczenniku II wojny światowej…
bł. Edmundzie Bojanowski, opiekunie dzieci i młodzieży…
Bądź uwielbiony, Panie, w swoich świętych i błogosławionych.
Bądź uwielbiony Panie, w życiu każdego z nas.

Módlmy się:

Boże, Ty przez przykład świętych prowadzisz nas po drogach wiary i miłości, spraw, abyśmy umocnieni ich wstawiennictwem doszli do radości wiecznej. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

Modlitwa do św. Józefa

Bądź pozdrowiony, Święty Józefie,
Ty, który zostałeś napełniony łaską Bożą.
W Twoich ramionach spoczywał Zbawiciel
i wzrastał pod Twoim spojrzeniem.
Błogosławiony jesteś między wszystkimi mężczyznami
I błogosławiony jest Jezus,
Boskie Dziecię Twojej dziewiczej Oblubienicy.
Święty Józefie,
dany jako ojciec Synowi Bożemu,
módl się za nami.
Wspieraj nas przez całe nasze życie,
w naszych kłopotach rodzinnych, zdrowotnych i zawodowych,
a w godzinie śmierci
racz nam przyjść z pomocą. Amen.

Mały egzorcyzm do św. Michała

Święty Michale Archaniele, broń nas w walce,
a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha
bądź nasza obroną.
Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie prosimy.
A ty, Książę wojska niebieskiego,
szatana i inne duchy złe,
które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą,
mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

Modlitwa do św. Mikołaja

Chwalebny św. Mikołaju, szczególny mój obrońco, spójrz na mnie litościwym okiem z tej światłości, w której nasycasz się widzeniem Boga i uproś mi u Pana łaskę i pomoc stosowną do obecnych potrzeb moich tak duchowych jak i doczesnych, a w szczególności łaskę…(tu wypowiedz swoją prośbę), jeżeli będzie mi pomocą do wiecznego zbawienia. Pomnij także, o chwalebny św. Biskupie, na Kościół święty, na najwyższego pasterza naszego, papieża N. i na pobożne miasto nasze. Naprowadź na drogę zbawienia wszystkich, co pozostają zanurzeni w grzechy; wszystkich zagubionych z powodu słabości duchowej, błędów i odrzucenia Kościoła. Pociesz strapionych, opatrz będących w potrzebie, umocnij chwiejących się, wesprzyj uciśnionych, ulżyj chorym i spraw, aby wszyscy doznali możnej opieki Twojej i błogosławieństwa najwyższego dawcy wszelkiego dobra, naszego Pana Jezusa Chrystusa. Amen.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…
Módl się za nami św. Mikołaju,
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Boże, który świętego Mikołaja, chwalebnego wyznawcę i Biskupa Twojego niezliczonymi cudami wsławiłeś i codziennie Go wsławiać nie przestajesz, daj nam, prosimy, abyśmy przez zasługi i modlitwy Jego od ognia piekielnego i od wszelkich niebezpieczeństw byli wybawieni. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.