Parafia św. Mikołaja w Chrzanowie

Eucharystia

Pan Jezus w czasie Ostatniej Wieczerzy, tej nocy, kiedy został wydany ustanowił Eucharystyczną Ofiarę Ciała i Krwi swojej, aby w niej na całe wieki, aż do swego powtórnego przyjścia utrwalić Ofiarę Krzyża i powierzyć Kościołowi pamiątkę swej Męki i Zmartwychwstania, sakrament miłosierdzia, znak jedności, węzeł miłości, ucztę paschalną, w której pożywamy Chrystusa, w której dusza napełnia się łaską i otrzymuje zadatek przyszłej chwały. (por. KKK 1402)

Ofiara Pana Jezusa jest dowodem i uobecnieniem wielkiej miłości Boga do człowieka i jest najwspanialszym wypełnieniem planu zbawienia każdego człowieka: Chrystus umiłowawszy swoich do końca ich umiłował i dał nam siebie – zwycięską miłość w Najświętszym Sakramencie, Żywym pokarmie, abyśmy w Nim żyli już na ziemi i kiedyś w wieczności. 

Tym samym ustanowił sakrament – znak, w którym zawarł zbawcze owoce swojego Misterium Paschalnego, czyli swojej męki, śmierci i zmartwychwstania, wniebowstąpienia i zesłania Ducha Świętego. Przez swoja Paschę, czyli przejście do Ojca, który jest miłością, prowadzi w zjednoczeniu z sobą i Duchem Świętym cały Kościół. Jezus Chrystus dokonał swojego dzieła raz po wszystkie czasy, jednak przez celebrację eucharystyczną wierzący wszystkich pokoleń mają możliwość uczestniczenia w tym jedynym wydarzeniu i mogą czerpać z jego owoców… ,,W chlebie i winie, pod którymi postaciami Chrystus nam się daje w paschalnej uczcie, całe Boże życie dociera do nas i udziela się w formie sakramentu. Jezus Chrystus, który przez ,,Ducha wiecznego złożył Bogu samego siebie jako nieskalaną ofiarę” w darze eucharystycznym udziela nam to samo życie Boże.”

Nasze przeżywanie Eucharystii

Msza św. – uczestniczymy w niej w każdą niedzielę i święto obowiązujące nie tylko dlatego, że przykazanie kościelne i cała tradycja Kościoła o tym mówią, ale nade wszystko jako uzewnętrznienie pragnienie naszego serca, by mieć osobisty udział w ofierze Jezusa Chrystusa

Komunia św. – pełne uczestniczenie we Mszy św. związane jest nieodłącznie przyjęciem Komunii św. Tylko tak realizuje się pragnienie Jezusa : „bierzcie i jedzcie… bierzcie i pijcie…” W naszej parafii pielęgnujemy zwyczaj przyjmowania Komunii także poza Mszą św. – jest to możliwe każdego dnia o godz. 12.00, gdy kończy się adoracja najświętszego Sakramentu i jest modlitwa Anioł Pański.

Adoracja Najświętszego Sakramentu – jesteśmy w tej dobrej sytuacja, że nasz kościół jest otwarty dla modlitwy każdego dnia począwszy od 6.00 aż do 19.00, a niekiedy jeszcze dłużej. Codziennie po Mszy św. o godz. 8.00 następuje wystawienie Najświętszego Sakramentu i trwa do 12.00; również w każdy czwartek o 19.00 jest godzinna adoracja w intencji o owocne głoszeni Ewangelii w naszej parafii i w Chrzanowie.